• biuro@itpartners.com.pl
 • +48 22 823 91 51
Projekt

IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna jednostka radiowa S-RU sieci 5G Open RAN z możliwością programowej zmiany funkcjonalności przez podmioty trzecie”

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 37 119 625,50 zł Dofinansowanie projektu z UE: 23 452 793,06 zł

Przedmiotem projektu jest innowacyjny moduł S-RU (Small Cell Radio Unit) stanowiący komponent infrastruktury sieci 5G zgodnej z architekturą Open RAN (Open Radio Access Network). Będzie to produkt zaprojektowany zmyślą o budowie mikrokomórek zasięgowych, zwłaszcza w ramach sieci prywatnych. W tym celu poza odpowiednimi parametrami funkcjonalnymi – min. wsparciem pasma 3.4-4.2GHz – zostanie zaimplementowana pełna warstwa fizyczna 5G NR – będzie to pierwszy na świecie produkt z taką opcją architektury RAN (Option 6). Efektem tego będzie zmniejszenie wymagań na przepustowość i opóźnienia sieci transmisyjnej łączącej S-RU z infrastrukturą komórkową, co umożliwi na uruchamianie oprogramowania pozostałych bloków funkcjonalnych RAN w chmurze. Taka właściwość jest szczególnie istotna zwłaszcza w scenariuszach wdrożeniowych „green field” charakterystycznych dla bezprzewodowych sieci prywatnych w przemyśle 4.0, wewnątrz przedsiębiorstw i w obrębie kampusów charakteryzujących się często brakiem zastanej odpowiedniej infrastruktury teletechnicznej. Poza tym w ramach modułu B+R będą prowadzone prace nad architekturą S-RU, których celem jest przyjęcie rozwiązań umożliwiających duży stopień swobody przeprogramowania takiego urządzenia przy zachowaniu konkurencyjnej sprawności energetycznej. Intencją wnioskodawcy jest zaprojektowanie pierwszego na świecie RU klasy operatorskiej umożliwiającego podmiotom trzecim zmianę lub rozszerzanie części funkcjonalności S-RU
z wykorzystaniem narzędzi programistycznych. Powstanie takiego produktu może doprowadzić do transformacji rynku infrastruktury RAN dopuszczając do niego w większym zakresie firmy posiadające odpowiednie rozwiązania software’owe w zakresie protokołów 5G, ale nie dysponujące kompetencjami hardware. Poza pracami B+R w ramach projektu zaplanowano międzynarodową promocję S-RU oraz działania zwiększające kompetencje pracowników wnioskodawcy, które razem umożliwią dotarcie do potencjalnych odbiorców tego produktu.

 

Projekt skierowany jest w głównej mierze do integratorów systemów telekomunikacyjnych. Planowane do opracowania w ramach realizacji projektu urządzenie S-RU oraz inne bloki technologiczne będą integrowane przez te podmioty poprzez realizacje projektów pod klucz dla klientów, którzy jednocześnie będą stanowić pośrednią grupę odbiorców projektu, np. z sektora przemysłu, bądź z sektora jednostek samorządu terytorialnego. Drugą grupą odbiorców bezpośrednich będą operatorzy komórkowi. Przyjmuje się, że będą oni przeznaczać zakupione urządzenia S-RU do budowy własnych sieci lub sieci prywatnych dla potrzeb podmiotów np. z sektora przemysłu.

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie nowego produktu – mikrokomórki (stacji bazowej typu Small Cell) systemu LTE-Advanced pracującej z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 – 3.8 GHz. Zakłada się, że w wyniku prac badawczo-rozwojowych zostanie stworzony kompleksowy projekt urządzenia elektronicznego wraz z prototypem, na bazie którego Wnioskodawca będzie mógł uruchomić masową produkcję a następnie szeroką dystrybucję jak również bezpośrednią sprzedaż kompleksowych rozwiązań opartych o planowaną mikrokomórkę. Produkt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na szerokopasmowe usługi bezprzewodowej transmisji danych i może się znacznie przyczynić do zrealizowania założeń Narodowego Planu Szerokopasmowego 2014-2020 (NPS, Styczeń 2014), którego głównym postulatem jest zapewnienie do 2020 dostępu do usług transmisji danych (Next Generation Access) o przepustowości maksymalnej min. 30 Mbps (do abonenta) dla całej ludności kraju, na terenach, dla których oszacowany koszt przyłączenia abonenta jest wyższy niż 5000 zł.

W ramach projektu planuje się stworzyć kompleksowy projekt systemu elektronicznego – składającego się z elementów sprzętowych i oprogramowania, który będzie spełniał stawiane przed nim w wymagania. W związku z tym zaplanowane prace badawcze rozwojowe w rezultacie powinny zakończyć się powstaniem prototypu urządzenia, który zostanie przetestowany w warunkach docelowych w odniesieniu do przyjętych założeń. Docelowo zakłada się wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Projekt

IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budowa sieci światłowodowej w części B powiatu ciechanowskiego w celu likwidacji "białych plam" w dostępie do szerokopasmowego Internetu”

Całkowita wartość projektu wynosi: 51 778 618,80 zł Kwota dofinansowania z UE wynosi 30 443 297,38 zł

W ramach projektu planowane jest wybudowanie nowoczesnej sieci światłowodowej na obszarze części powiatu ciechanowskiego, która zapewni powszechny dostęp do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej na obszarze realizacji projektu
oraz ciągłe wspieranie ich rozwoju. Wybudowana światłowodowa sieć dostępowa pozwoli na likwidację wszystkich zidentyfikowanych „białych plam” poprzez zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na przedmiotowym obszarze. Zlikwidowane zostanie zjawisko wykluczenia cyfrowego zamieszkujących obszar mieszkańców. W projekcie przewidziano następujące działania:

 • budowę Punktu Wymiany Ruchu (PWR) na obszarze projektowym,
 • modernizację już istniejącego węzła szkieletowego znajdującego się w Warszawie, który również będzie pełnił funkcję PWR wybudowanej sieci,
 • budowę/modernizację węzłów dostępowych sieci, w których zainstalowane zostaną aktywne urządzenia dostępowe (OLT),
 • budowę sieci rozdzielczej od węzłów dostępowych do punktów elastyczności pełniących funkcję punktów dostępu do usług,
 • budowę przyłączy abonenckich od punktów elastyczności do poszczególnych punktów adresowych,
 • zapewnienie łączy transmisyjnych pomiędzy PWR a węzłami dostępowymi poprzez zwiększenie przepływności już posiadanych usług transmisji danych od innych operatorów (Orange S.A. , Internet dla Mazowsza) lub zawarcie nowych umów szczegółowych na poszczególne relacje.

 

Projekt ma dwie główne grupy odbiorców. Pierwszą grupą są operatorzy korzystający (OK) z dostępu do dostępu hurtowego do infrastruktury, która zostanie wybudowana w ramach projektu. Drugą grupą odbiorców projektu są klienci końcowi, mieszkańcy powiatu ciechanowskiego, przedsiębiorstwa posiadające tam siedzibę lub prowadzący tam działalność, lokalne instytucje samorządowe
oraz wszystkie inne podmioty pozbawione możliwości skorzystania z dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie nowego produktu – mikrokomórki (stacji bazowej typu Small Cell) systemu LTE-Advanced pracującej z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 – 3.8 GHz. Zakłada się, że w wyniku prac badawczo-rozwojowych zostanie stworzony kompleksowy projekt urządzenia elektronicznego wraz z prototypem, na bazie którego Wnioskodawca będzie mógł uruchomić masową produkcję a następnie szeroką dystrybucję jak również bezpośrednią sprzedaż kompleksowych rozwiązań opartych o planowaną mikrokomórkę. Produkt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na szerokopasmowe usługi bezprzewodowej transmisji danych i może się znacznie przyczynić do zrealizowania założeń Narodowego Planu Szerokopasmowego 2014-2020 (NPS, Styczeń 2014), którego głównym postulatem jest zapewnienie do 2020 dostępu do usług transmisji danych (Next Generation Access) o przepustowości maksymalnej min. 30 Mbps (do abonenta) dla całej ludności kraju, na terenach, dla których oszacowany koszt przyłączenia abonenta jest wyższy niż 5000 zł.

W ramach projektu planuje się stworzyć kompleksowy projekt systemu elektronicznego – składającego się z elementów sprzętowych i oprogramowania, który będzie spełniał stawiane przed nim w wymagania. W związku z tym zaplanowane prace badawcze rozwojowe w rezultacie powinny zakończyć się powstaniem prototypu urządzenia, który zostanie przetestowany w warunkach docelowych w odniesieniu do przyjętych założeń. Docelowo zakłada się wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Projekt

IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budowa sieci światłowodowej w części B powiatu pułtuskiego w celu likwidacji "białych plam" w dostępie do szerokopasmowego Internetu.”

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 31 600 103,64 zł Kwota dofinansowania z UE wynosi 21 512 357,77 zł

W ramach projektu planowane jest wybudowanie nowoczesnej sieci światłowodowej na obszarze części powiatu pułtuskiego, która zapewni powszechny dostęp do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej na obszarze realizacji projektu
oraz ciągłe wspieranie ich rozwoju. Wybudowana światłowodowa sieć dostępowa pozwoli na likwidację wszystkich zidentyfikowanych „białych plam” poprzez zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na przedmiotowym obszarze. Zlikwidowane zostanie zjawisko wykluczenia cyfrowego zamieszkujących obszar mieszkańców. W projekcie przewidziano następujące działania:

 • budowę Punktu Wymiany Ruchu (PWR) na obszarze projektowym,
 • modernizację już istniejącego węzła szkieletowego znajdującego się w Warszawie, który również będzie pełnił funkcję PWR wybudowanej sieci,
 • budowę/modernizację węzłów dostępowych sieci, w których zainstalowane zostaną aktywne urządzenia dostępowe (OLT),
 • budowę sieci rozdzielczej od węzłów dostępowych do punktów elastyczności pełniących funkcję punktów dostępu do usług,
 • budowę przyłączy abonenckich od punktów elastyczności do poszczególnych punktów adresowych,
 • zapewnienie łączy transmisyjnych pomiędzy PWR a węzłami dostępowymi poprzez zwiększenie przepływności już posiadanych usług transmisji danych od innych operatorów (Orange S.A. , Internet dla Mazowsza) lub zawarcie nowych umów szczegółowych na poszczególne relacje.

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie nowego produktu – mikrokomórki (stacji bazowej typu Small Cell) systemu LTE-Advanced pracującej z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 – 3.8 GHz. Zakłada się, że w wyniku prac badawczo-rozwojowych zostanie stworzony kompleksowy projekt urządzenia elektronicznego wraz z prototypem, na bazie którego Wnioskodawca będzie mógł uruchomić masową produkcję a następnie szeroką dystrybucję jak również bezpośrednią sprzedaż kompleksowych rozwiązań opartych o planowaną mikrokomórkę. Produkt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na szerokopasmowe usługi bezprzewodowej transmisji danych i może się znacznie przyczynić do zrealizowania założeń Narodowego Planu Szerokopasmowego 2014-2020 (NPS, Styczeń 2014), którego głównym postulatem jest zapewnienie do 2020 dostępu do usług transmisji danych (Next Generation Access) o przepustowości maksymalnej min. 30 Mbps (do abonenta) dla całej ludności kraju, na terenach, dla których oszacowany koszt przyłączenia abonenta jest wyższy niż 5000 zł.

W ramach projektu planuje się stworzyć kompleksowy projekt systemu elektronicznego – składającego się z elementów sprzętowych i oprogramowania, który będzie spełniał stawiane przed nim w wymagania. W związku z tym zaplanowane prace badawcze rozwojowe w rezultacie powinny zakończyć się powstaniem prototypu urządzenia, który zostanie przetestowany w warunkach docelowych w odniesieniu do przyjętych założeń. Docelowo zakłada się wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Projekt

IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budowa sieci światłowodowej w części B powiatu płońskiego w celu likwidacji "białych plam" w dostępie do szerokopasmowego Internetu.”

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 26 769 038,21 zł Kwota dofinansowania z UE wynosi 15 838 201,45 zł

W ramach projektu planowane jest wybudowanie nowoczesnej sieci światłowodowej na obszarze części powiatu płońskiego, która zapewni powszechny dostęp do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej na obszarze realizacji projektu
oraz ciągłe wspieranie ich rozwoju. Wybudowana światłowodowa sieć dostępowa pozwoli na likwidację wszystkich zidentyfikowanych „białych plam” poprzez zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na przedmiotowym obszarze. Zlikwidowane zostanie zjawisko wykluczenia cyfrowego zamieszkujących obszar mieszkańców. W projekcie przewidziano następujące działania:

 • budowę Punktu Wymiany Ruchu (PWR) na obszarze projektowym,
 • modernizację już istniejącego węzła szkieletowego znajdującego się w Warszawie, który również będzie pełnił funkcję PWR wybudowanej sieci,
 • budowę/modernizację węzłów dostępowych sieci, w których zainstalowane zostaną aktywne urządzenia dostępowe (OLT),
 • budowę sieci rozdzielczej od węzłów dostępowych do punktów elastyczności pełniących funkcję punktów dostępu do usług,
 • budowę przyłączy abonenckich od punktów elastyczności do poszczególnych punktów adresowych,
 • zapewnienie łączy transmisyjnych pomiędzy PWR a węzłami dostępowymi poprzez zwiększenie przepływności już posiadanych usług transmisji danych od innych operatorów (Orange S.A. , Internet dla Mazowsza) lub zawarcie nowych umów szczegółowych na poszczególne relacje.

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie nowego produktu – mikrokomórki (stacji bazowej typu Small Cell) systemu LTE-Advanced pracującej z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 – 3.8 GHz. Zakłada się, że w wyniku prac badawczo-rozwojowych zostanie stworzony kompleksowy projekt urządzenia elektronicznego wraz z prototypem, na bazie którego Wnioskodawca będzie mógł uruchomić masową produkcję a następnie szeroką dystrybucję jak również bezpośrednią sprzedaż kompleksowych rozwiązań opartych o planowaną mikrokomórkę. Produkt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na szerokopasmowe usługi bezprzewodowej transmisji danych i może się znacznie przyczynić do zrealizowania założeń Narodowego Planu Szerokopasmowego 2014-2020 (NPS, Styczeń 2014), którego głównym postulatem jest zapewnienie do 2020 dostępu do usług transmisji danych (Next Generation Access) o przepustowości maksymalnej min. 30 Mbps (do abonenta) dla całej ludności kraju, na terenach, dla których oszacowany koszt przyłączenia abonenta jest wyższy niż 5000 zł.

W ramach projektu planuje się stworzyć kompleksowy projekt systemu elektronicznego – składającego się z elementów sprzętowych i oprogramowania, który będzie spełniał stawiane przed nim w wymagania. W związku z tym zaplanowane prace badawcze rozwojowe w rezultacie powinny zakończyć się powstaniem prototypu urządzenia, który zostanie przetestowany w warunkach docelowych w odniesieniu do przyjętych założeń. Docelowo zakłada się wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Projekt

IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budowa sieci światłowodowej w części A powiatu pułtuskiego w celu likwidacji "białych plam" w dostępie do szerokopasmowego Internetu.”

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 30 667 559,77 zł Kwota dofinansowania z UE wynosi 19 205 068,11 zł

W ramach projektu planowane jest wybudowanie nowoczesnej sieci światłowodowej na obszarze części powiatu pułtuskiego, która zapewni powszechny dostęp do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej na obszarze realizacji projektu
oraz ciągłe wspieranie ich rozwoju. Wybudowana światłowodowa sieć dostępowa pozwoli na likwidację wszystkich zidentyfikowanych „białych plam” poprzez zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na przedmiotowym obszarze. Zlikwidowane zostanie zjawisko wykluczenia cyfrowego zamieszkujących obszar mieszkańców. W projekcie przewidziano następujące działania:

 • budowę Punktu Wymiany Ruchu (PWR) na obszarze projektowym,
 • modernizację już istniejącego węzła szkieletowego znajdującego się w Warszawie, który również będzie pełnił funkcję PWR wybudowanej sieci,
 • budowę/modernizację węzłów dostępowych sieci, w których zainstalowane zostaną aktywne urządzenia dostępowe (OLT),
 • budowę sieci rozdzielczej od węzłów dostępowych do punktów elastyczności pełniących funkcję punktów dostępu do usług,
 • budowę przyłączy abonenckich od punktów elastyczności do poszczególnych punktów adresowych,
 • zapewnienie łączy transmisyjnych pomiędzy PWR a węzłami dostępowymi poprzez zwiększenie przepływności już posiadanych usług transmisji danych od innych operatorów (Orange S.A. , Internet dla Mazowsza) lub zawarcie nowych umów szczegółowych na poszczególne relacje.

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie nowego produktu – mikrokomórki (stacji bazowej typu Small Cell) systemu LTE-Advanced pracującej z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 – 3.8 GHz. Zakłada się, że w wyniku prac badawczo-rozwojowych zostanie stworzony kompleksowy projekt urządzenia elektronicznego wraz z prototypem, na bazie którego Wnioskodawca będzie mógł uruchomić masową produkcję a następnie szeroką dystrybucję jak również bezpośrednią sprzedaż kompleksowych rozwiązań opartych o planowaną mikrokomórkę. Produkt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na szerokopasmowe usługi bezprzewodowej transmisji danych i może się znacznie przyczynić do zrealizowania założeń Narodowego Planu Szerokopasmowego 2014-2020 (NPS, Styczeń 2014), którego głównym postulatem jest zapewnienie do 2020 dostępu do usług transmisji danych (Next Generation Access) o przepustowości maksymalnej min. 30 Mbps (do abonenta) dla całej ludności kraju, na terenach, dla których oszacowany koszt przyłączenia abonenta jest wyższy niż 5000 zł.

W ramach projektu planuje się stworzyć kompleksowy projekt systemu elektronicznego – składającego się z elementów sprzętowych i oprogramowania, który będzie spełniał stawiane przed nim w wymagania. W związku z tym zaplanowane prace badawcze rozwojowe w rezultacie powinny zakończyć się powstaniem prototypu urządzenia, który zostanie przetestowany w warunkach docelowych w odniesieniu do przyjętych założeń. Docelowo zakłada się wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz

Projekt

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0610/16 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 10 109 613,01 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 6 065 767,81 zł

Cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie nowego produktu – mikrokomórki (stacji bazowej typu Small Cell) systemu LTE-Advanced pracującej z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 – 3.8 GHz. Zakłada się, że w wyniku prac badawczo-rozwojowych zostanie stworzony kompleksowy projekt urządzenia elektronicznego wraz z prototypem, na bazie którego Wnioskodawca będzie mógł uruchomić masową produkcję a następnie szeroką dystrybucję jak również bezpośrednią sprzedaż kompleksowych rozwiązań opartych o planowaną mikrokomórkę. Produkt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na szerokopasmowe usługi bezprzewodowej transmisji danych i może się znacznie przyczynić do zrealizowania założeń Narodowego Planu Szerokopasmowego 2014-2020 (NPS, Styczeń 2014), którego głównym postulatem jest zapewnienie do 2020 dostępu do usług transmisji danych (Next Generation Access) o przepustowości maksymalnej min. 30 Mbps (do abonenta) dla całej ludności kraju, na terenach, dla których oszacowany koszt przyłączenia abonenta jest wyższy niż 5000 zł.

Planowane efekty

W ramach projektu planuje się stworzyć kompleksowy projekt systemu elektronicznego – składającego się z elementów sprzętowych oraz oprogramowania, który będzie spełniał stawiane przed nim w wymagania. W związku z tym zaplanowane prace badawcze rozwojowe w rezultacie powinny zakończyć się powstaniem prototypu urządzenia, który zostanie przetestowany w warunkach docelowych w odniesieniu do przyjętych założeń. Docelowo zakłada się wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie nowego produktu – mikrokomórki (stacji bazowej typu Small Cell) systemu LTE-Advanced pracującej z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 – 3.8 GHz. Zakłada się, że w wyniku prac badawczo-rozwojowych zostanie stworzony kompleksowy projekt urządzenia elektronicznego wraz z prototypem, na bazie którego Wnioskodawca będzie mógł uruchomić masową produkcję a następnie szeroką dystrybucję jak również bezpośrednią sprzedaż kompleksowych rozwiązań opartych o planowaną mikrokomórkę. Produkt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na szerokopasmowe usługi bezprzewodowej transmisji danych i może się znacznie przyczynić do zrealizowania założeń Narodowego Planu Szerokopasmowego 2014-2020 (NPS, Styczeń 2014), którego głównym postulatem jest zapewnienie do 2020 dostępu do usług transmisji danych (Next Generation Access) o przepustowości maksymalnej min. 30 Mbps (do abonenta) dla całej ludności kraju, na terenach, dla których oszacowany koszt przyłączenia abonenta jest wyższy niż 5000 zł.

W ramach projektu planuje się stworzyć kompleksowy projekt systemu elektronicznego – składającego się z elementów sprzętowych i oprogramowania, który będzie spełniał stawiane przed nim w wymagania. W związku z tym zaplanowane prace badawcze rozwojowe w rezultacie powinny zakończyć się powstaniem prototypu urządzenia, który zostanie przetestowany w warunkach docelowych w odniesieniu do przyjętych założeń. Docelowo zakłada się wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Zapewnienie dostępu do sieci NGA na obszarze podregionu Ciechanowskiego

Projekt

Dofinansowanie projektu z UE: 15 962 493,59 zł

• Wybudowanie 124 węzłów dostępowych oraz 68 węzłów dystrybucyjnych.
• Budowa 313 kilometrów sieci światłowodowego dostępu do Internetu szerokopasmowego.
• Uruchomienie wybudowanej sieci FTTH o długości 313 kilometrów.
• Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – 744 szt.
• Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s – 17 241 szt.
• Dodatkowe jednostki publiczne objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – 252 szt.
Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów jakościowych, takich jak:
zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży na terenach objętych projektem, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwienia w komunikacji z administracją, możliwość wykonywania telepracy, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez nauczanie na odległość, możliwość korzystania z bankowości elektronicznej, możliwość dokonywania zakupów przez Internet, nieograniczone możliwości komunikowania się z innymi na całym świecie, rozwój edukacji przy wykorzystaniu narzędzi on-line.

Wbudowanych zostanie 313 kilometrów linii światłowodowej oraz 124 stacje bazowe LTE, a także wyposażone zostanie 68 węzłów dystrybucyjnych będących punktami styku z siecią szerokopasmową.

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Oferta hurtowa dla Jednostek Oświatowych

Oferta hurtowa Gospodarstwa Domowe

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w możliwości dostępu ze strony mieszkańców i jednostek publicznych do szerokopasmowego Internetu o standardzie NGA poprzez budowę sieci dostępowej w technologii LTE i FTTH wraz z przyłączami abonenckimi. Cel projektu jest w pełni komplementarny z celami POPC oraz wpisuje się całkowicie w priorytet 1 i działanie 1.1. Programu. Celem działania 1.1. jest „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, budowa nowoczesnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na zaplanowanym obszarze z pewnością będzie realizacją tego celu.
• Wybudowanie 124 węzłów dostępowych oraz 68 węzłów dystrybucyjnych.
• Budowa 313 kilometrów sieci światłowodowego dostępu do Internetu szerokopasmowego.
• Uruchomienie wybudowanej sieci FTTH o długości 313 kilometrów.
• Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – 744 szt.
• Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s – 17 241 szt.
• Dodatkowe jednostki publiczne objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – 252 szt.
Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów jakościowych, takich jak:
zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży na terenach objętych projektem, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwienia w komunikacji z administracją, możliwość wykonywania telepracy, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez nauczanie na odległość, możliwość korzystania z bankowości elektronicznej, możliwość dokonywania zakupów przez Internet, nieograniczone możliwości komunikowania się z innymi na całym świecie, rozwój edukacji przy wykorzystaniu narzędzi on-line.

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w możliwości dostępu ze strony mieszkańców i jednostek publicznych do szerokopasmowego Internetu o standardzie NGA poprzez budowę sieci dostępowej w technologii LTE i FTTH wraz z przyłączami abonenckimi. Cel projektu jest w pełni komplementarny z celami POPC oraz wpisuje się całkowicie w priorytet 1 i działanie 1.1. Programu. Celem działania 1.1. jest „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, budowa nowoczesnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na zaplanowanym obszarze z pewnością będzie realizacją tego celu.
• Wybudowanie 124 węzłów dostępowych oraz 68 węzłów dystrybucyjnych.
• Budowa 313 kilometrów sieci światłowodowego dostępu do Internetu szerokopasmowego.
• Uruchomienie wybudowanej sieci FTTH o długości 313 kilometrów.
• Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – 744 szt.
• Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s – 17 241 szt.
• Dodatkowe jednostki publiczne objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – 252 szt.
Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów jakościowych, takich jak:
zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży na terenach objętych projektem, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwienia w komunikacji z administracją, możliwość wykonywania telepracy, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez nauczanie na odległość, możliwość korzystania z bankowości elektronicznej, możliwość dokonywania zakupów przez Internet, nieograniczone możliwości komunikowania się z innymi na całym świecie, rozwój edukacji przy wykorzystaniu narzędzi on-line.

Efektem finalnym projektu będzie wybudowana sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu o standardzie NGA na obszarze konkursowym „Ciechanowski”. Zastosowana zostanie technologia radiowego dostępu do Internetu – LTE oraz światłowodowa FTTH dla obszarów o dużej gęstości lokali oraz placówek publicznych. Sieć doprowadzona będzie do lokalizacji, w których obecnie nie ma dostępu do takiej infrastruktury, eliminując różnice w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o przepustowości minimum 30 Mb/s i 100 Mb/s. Ponadto Projekt pozwoli na zapewnienie możliwości dostępu do Internetu o prędkości przesyłu danych minimum 30Mb/s w 17 985 lokalach mieszkalnych oraz zapewni dostęp do Internetu o prędkości przesyłu danych co najmniej 100 Mb/s w 252 placówkach oświatowych.
Wbudowanych zostanie 313 kilometrów linii światłowodowej oraz 124 stacje bazowe LTE, a także wyposażone zostanie 68 węzłów dystrybucyjnych będących punktami styku z siecią szerokopasmową.

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Oferta hurtowa dla Jednostek Oświatowych

Oferta hurtowa Gospodarstwa Domowe

Innowacyjna mikrostacja bazowa LTE-Advanced 450 MHz dla systemów łączności krytycznej

Projekt

Nazwa beneficjenta: IT Partners Telco Sp. z o.o.
Wartość projektu: 23 007 885,00 zł
Wartość dofinansowania: 15 726 809,00 zł
Okres realizacji: 01.04.2020- 31.01.2024

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”