IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

Projekty

IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt nr POIR.01.01.01-00-0610/16 dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 10 109 613,01 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 6 065 767,81 zł


Cele projektu
Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie nowego produktu - mikrokomórki (stacji bazowej typu Small Cell) systemu LTE-Advanced pracującej z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz. Zakłada się, że w wyniku prac badawczo-rozwojowych zostanie stworzony kompleksowy projekt urządzenia elektronicznego wraz z prototypem, na bazie którego Wnioskodawca będzie mógł uruchomić masową produkcję a następnie szeroką dystrybucję jak również bezpośrednią sprzedaż kompleksowych rozwiązań opartych o planowaną mikrokomórkę. Produkt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na szerokopasmowe usługi bezprzewodowej transmisji danych i może się znacznie przyczynić do zrealizowania założeń Narodowego Planu Szerokopasmowego 2014-2020 (NPS, Styczeń 2014), którego głównym postulatem jest zapewnienie do 2020 dostępu do usług transmisji danych (Next Generation Access) o przepustowości maksymalnej min. 30 Mbps (do abonenta) dla całej ludności kraju, na terenach, dla których oszacowany koszt przyłączenia abonenta jest wyższy niż 5000 zł.


Planowane efekty
W ramach projektu planuje się stworzyć kompleksowy projekt systemu elektronicznego - składającego się z elementów sprzętowych i oprogramowania, który będzie spełniał stawiane przed nim w wymagania. W związku z tym zaplanowane prace badawcze rozwojowe w rezultacie powinny zakończyć się powstaniem prototypu urządzenia, który zostanie przetestowany w warunkach docelowych w odniesieniu do przyjętych założeń. Docelowo zakłada się wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 


 

IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie dostępu do sieci NGA na obszarze podregionu Ciechanowskiego”.


Dofinansowanie projektu z UE: 15 962 493,59 zł


Cele projektu
Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w możliwości dostępu ze strony mieszkańców i jednostek publicznych do szerokopasmowego Internetu o standardzie NGA poprzez budowę sieci dostępowej w technologii LTE i FTTH wraz z przyłączami abonenckimi. Cel projektu jest w pełni komplementarny z celami POPC oraz wpisuje się całkowicie w priorytet 1 i działanie 1.1. Programu. Celem działania 1.1. jest „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, budowa nowoczesnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na zaplanowanym obszarze z pewnością będzie realizacją tego celu.
• Wybudowanie 124 węzłów dostępowych oraz 68 węzłów dystrybucyjnych.
• Budowa 313 kilometrów sieci światłowodowego dostępu do Internetu szerokopasmowego.
• Uruchomienie wybudowanej sieci FTTH o długości 313 kilometrów.
• Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – 744 szt.
• Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s - 17 241 szt.
• Dodatkowe jednostki publiczne objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – 252 szt.
Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów jakościowych, takich jak:
zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży na terenach objętych projektem, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwienia w komunikacji z administracją, możliwość wykonywania telepracy, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez nauczanie na odległość, możliwość korzystania z bankowości elektronicznej, możliwość dokonywania zakupów przez Internet, nieograniczone możliwości komunikowania się z innymi na całym świecie, rozwój edukacji przy wykorzystaniu narzędzi on-line.

Planowane efekty
Efektem finalnym projektu będzie wybudowana sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu o standardzie NGA na obszarze konkursowym "Ciechanowski". Zastosowana zostanie technologia radiowego dostępu do Internetu - LTE oraz światłowodowa FTTH dla obszarów o dużej gęstości lokali oraz placówek publicznych. Sieć doprowadzona będzie do lokalizacji, w których obecnie nie ma dostępu do takiej infrastruktury, eliminując różnice w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o przepustowości minimum 30 Mb/s i 100 Mb/s. Ponadto Projekt pozwoli na zapewnienie możliwości dostępu do Internetu o prędkości przesyłu danych minimum 30Mb/s w 17 985 lokalach mieszkalnych oraz zapewni dostęp do Internetu o prędkości przesyłu danych co najmniej 100 Mb/s w 252 placówkach oświatowych.
Wbudowanych zostanie 313 kilometrów linii światłowodowej oraz 124 stacje bazowe LTE, a także wyposażone zostanie 68 węzłów dystrybucyjnych będących punktami styku z siecią szerokopasmową.

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Oferta hurtowa dla Jednostek Oświatowych

Oferta hurtowa Gospodarstwa Domowe


 

Projekt pn. „Innowacyjna mikrostacja bazowa LTE-Advanced 450 MHz dla systemów łączności krytycznej”
Nazwa beneficjenta: IT Partners Telco Sp. z o.o.
Wartość projektu: 23 007 885,00 zł
Wartość dofinansowania: 15 726 809,00 zł
Okres realizacji: 01.04.2020- 31.03.2023

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”
 

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53