IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

Oferta hurtowa w zakresie usług transmisji danych oraz dostępu do Internetu

IT Partners Telco sp. z o.o. jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym oferującym dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych powstałej w wyniku realizacji projektu pn. „Zapewnienie dostępu do sieci NGA na obszarze podregionu Ciechanowskiego” nr umowy o dofinansowanie POPC.01.01.00-14-0006/17 w ramach Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach którego otrzymał dofinansowanie ze środków europejskich (nr naboru POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16).
 

W zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnej i infrastruktury telekomunikacyjnej powstałej ze środków europejskich - OSD kieruje się postanowieniami rozdziału 2. „Wymagań dla podłączenia Jednostek oświatowych do drugiego konkursu w ramach działania 1.1. POPC”, i zapewnia otwarty i efektywny dostęp hurtowy do sieci zrealizowanej w ramach tego projektu, na równych i niedyskryminujących warunkach, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, art. 27 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 

Realizując ww. postanowienia, IT Partners Telco sp. z o.o. świadczy usługi hurtowe dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie usług transmisji danych między węzłami centralnymi sieci a węzłami dystrybucyjnymi oraz w zakresie usługi dostępu do Internetu w węzłach centralnych sieci.
 

IT Partner Telco sp. z o.o. stosuje System Komunikacyjny stanowiący funkcyjną skrzynkę email znajdującą się pod adresem: POPC.hurt@itpartners.com.pl. Wszelkie pytania proszę kierować pod ten adres. System Komunikacyjny służy do obsługi usług hurtowych oferowanych przez IT Partners Telco sp. z o.o.
 

Poniżej opublikowano:
1. Oferta hurtowa w zakresie usług transmisji danych oraz dostępu do Internetu
2. Wykaz węzłów sieci
3. Instrukcja obsługi Systemu Komunikacyjnego

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53