IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

Oferta hurtowa dla Gospodarstw Domowych

IT Partners Telco sp. z o.o. jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym oferującym dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych powstałej w wyniku realizacji projektu pn. „Zapewnienie dostępu do sieci NGA na obszarze podregionu Ciechanowskiego” nr umowy o dofinansowanie POPC.01.01.00-14-0006/17 w ramach Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach którego otrzymał dofinansowanie ze środków europejskich (nr naboru POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16).

W zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnej i infrastruktury telekomunikacyjnej powstałej ze środków europejskich – IT Partners Telco sp. z o.o. kieruje się postanowieniami rozdziału 2.1. „Wymagań dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru w ramach działania 1.1. POPC”, i zapewnia otwarty i efektywny dostęp hurtowy do sieci zrealizowanej w ramach tego projektu, na równych i niedyskryminujących warunkach, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, art. 27 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

IT Partners Telco sp. z o.o. świadczy usługi hurtowe, w oparciu o Ofertę Hurtową, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 25 czerwca 2020 r.

IT Partner Telco stosuje System Komunikacyjny stanowiący funkcyjną skrzynkę email znajdującą się pod adresem: POPC.hurt@itpartners.com.pl. Wszelkie pytania proszę kierować pod ten adres. System Komunikacyjny służy do obsługi usług hurtowych oferowanych przez IT Partners Telco sp. z o.o.

Poniżej opublikowano:

1. Wzór oferty hurtowej dla Gospodarstw Domowych,
2. Mapa sieci telekomunikacyjnej oferty hurtowej dla Gospodarstw Domowych,
3. Instrukcja obsługi Systemu Komunikacyjnego dla Gospodarstw Domowych,
4. Szczegółowy opis funkcjonalności Systemu Komunikacyjnego.
5. Wykaz punktów adresowych objętych zasięgiem wybudowanej sieci POPC.

 

 

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53