Modern telecommunication solutions

radio-based systems point-point, point-multipoint, satellite, fiber optic and voice

Więcej»

Radio-based data and voice communicaton

support for IP, PDH, SDH, CES

 

Więcej»

Turnkey projects

consulting, design, implementation, integration, construction and support

Więcej»

Knowledge and experience

competent team of technicians and engineers ensure project success

 

Więcej»

Ready to challenge

since 2007 we implement innovative and pioneering new technologies

Więcej»

Projekty UE

IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt nr POIR.01.01.01-00-0610/16 dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 10 109 613,01 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 6 065 767,81 zł


Cele projektu
Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie nowego produktu - mikrokomórki (stacji bazowej typu Small Cell) systemu LTE-Advanced pracującej z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz. Zakłada się, że w wyniku prac badawczo-rozwojowych zostanie stworzony kompleksowy projekt urządzenia elektronicznego wraz z prototypem, na bazie którego Wnioskodawca będzie mógł uruchomić masową produkcję a następnie szeroką dystrybucję jak również bezpośrednią sprzedaż kompleksowych rozwiązań opartych o planowaną mikrokomórkę. Produkt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na szerokopasmowe usługi bezprzewodowej transmisji danych i może się znacznie przyczynić do zrealizowania założeń Narodowego Planu Szerokopasmowego 2014-2020 (NPS, Styczeń 2014), którego głównym postulatem jest zapewnienie do 2020 dostępu do usług transmisji danych (Next Generation Access) o przepustowości maksymalnej min. 30 Mbps (do abonenta) dla całej ludności kraju, na terenach, dla których oszacowany koszt przyłączenia abonenta jest wyższy niż 5000 zł.


Planowane efekty
W ramach projektu planuje się stworzyć kompleksowy projekt systemu elektronicznego - składającego się z elementów sprzętowych i oprogramowania, który będzie spełniał stawiane przed nim w wymagania. W związku z tym zaplanowane prace badawcze rozwojowe w rezultacie powinny zakończyć się powstaniem prototypu urządzenia, który zostanie przetestowany w warunkach docelowych w odniesieniu do przyjętych założeń. Docelowo zakłada się wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 


 

IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie dostępu do sieci NGA na obszarze podregionu Ciechanowskiego”.


Dofinansowanie projektu z UE: 15 962 493,59 zł


Cele projektu
Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w możliwości dostępu ze strony mieszkańców i jednostek publicznych do szerokopasmowego Internetu o standardzie NGA poprzez budowę sieci dostępowej w technologii LTE i FTTH wraz z przyłączami abonenckimi. Cel projektu jest w pełni komplementarny z celami POPC oraz wpisuje się całkowicie w priorytet 1 i działanie 1.1. Programu. Celem działania 1.1. jest „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, budowa nowoczesnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na zaplanowanym obszarze z pewnością będzie realizacją tego celu.
• Wybudowanie 124 węzłów dostępowych oraz 68 węzłów dystrybucyjnych.
• Budowa 313 kilometrów sieci światłowodowego dostępu do Internetu szerokopasmowego.
• Uruchomienie wybudowanej sieci FTTH o długości 313 kilometrów.
• Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – 744 szt.
• Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s - 17 241 szt.
• Dodatkowe jednostki publiczne objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – 252 szt.
Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów jakościowych, takich jak:
zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży na terenach objętych projektem, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwienia w komunikacji z administracją, możliwość wykonywania telepracy, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez nauczanie na odległość, możliwość korzystania z bankowości elektronicznej, możliwość dokonywania zakupów przez Internet, nieograniczone możliwości komunikowania się z innymi na całym świecie, rozwój edukacji przy wykorzystaniu narzędzi on-line.

Planowane efekty
Efektem finalnym projektu będzie wybudowana sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu o standardzie NGA na obszarze konkursowym "Ciechanowski". Zastosowana zostanie technologia radiowego dostępu do Internetu - LTE oraz światłowodowa FTTH dla obszarów o dużej gęstości lokali oraz placówek publicznych. Sieć doprowadzona będzie do lokalizacji, w których obecnie nie ma dostępu do takiej infrastruktury, eliminując różnice w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o przepustowości minimum 30 Mb/s i 100 Mb/s. Ponadto Projekt pozwoli na zapewnienie możliwości dostępu do Internetu o prędkości przesyłu danych minimum 30Mb/s w 17 985 lokalach mieszkalnych oraz zapewni dostęp do Internetu o prędkości przesyłu danych co najmniej 100 Mb/s w 252 placówkach oświatowych.
Wbudowanych zostanie 313 kilometrów linii światłowodowej oraz 124 stacje bazowe LTE, a także wyposażone zostanie 68 węzłów dystrybucyjnych będących punktami styku z siecią szerokopasmową.

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Oferta hurtowa dla Jednostek Oświatowych

Oferta hurtowa Gospodarstwa Domowe

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53